Европейски проекти

 • Проект BG05M2OP001-3.005-0004 ,,Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”

  През учебната 2019/2020г ДГ № 36 се включи в проект BG05M2OP001-3.005-0004 ,,Активно приобщаване в системата на предучилищното образование” по оперативна програма  ,,Наука и образование за интелигантен растеж” 2014-2020г.. Организираха се групи с помоща на които на децата надградиха знания над ДОИ за постъпване в първи клас. Реализирани дейности :

  • Допълнителна подготовка на деца от ПУВ за постъпването им в първи клас
  • Заплащане на такси за нуждаещи се деца
  • Седем учители  и психолог участваха в допълнителната подготовка по български език и литература с цел надграждане на знания у децата.

  Многоцветна дъга

  МОДЕЛ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В МЕЖДУКУЛТУРНА СРЕДА / ОПРЧР – Европейски проект

   

  През учебната 2013/2014г. ДГ № 36 се включи в проекта като партньор № 1 на Сдружение „Елисавета Кларк и Пенка Касабова”. Педадгогическият персонал в 95 % беше обхванат с дейности по проекта. Организираха се групи и клубове с различни дейности, с помоща на които на децата надградиха знания над ДОИ за постъпване в първи клас.Реализирани дейности :

  • Допълнителна подготовка на деца от ПУВ за постъпването им в първи клас
  • Четирима учители участваха в разработване на „Програма, допълваща официалната програма на МОН и ДОИ за ПУВ” - с цел надграждане на знания у децата
  • Два   клуба по интереси и един клуб за взаимно опознаване на културите
  • Работа с родителите

  Био-градинка

  Проект на ДГ № 36, който не се финансира от програми на ЕС

  Разработва се изцяло от учители в детската градина на базата на проучвание по въпроса за пермакултурата (засаждане и отглеждане на растения без намесата на химични елементи).

  Цели:

  • Да се създаде общност от учители-деца и родители, работещи заедно в екип
  • Да се покажат положителните страни на екологичното възпитание на децата.
  • Висчко се изгражда на доброволни начала от страна на родители и персонал. Направени са първите стъпки.