Медицинско обслужване

 • Здравното  обслужване в  детското заведение  се осъществява от медицински специалисти. Под тяхно  ръководството се осъществява:

  • Системно наблюдение на физическото и нервно-психическото развитие на децата, контролиране и оценяване на физическата им дееспособност.
  • Провеждане на оздравителни мероприятия и закалителни процедури.
  • Контрол и наблюдение на дневния режим
  • Контрол върху изпълнението на санитарно-хигиенните изисквания и противоепидемичния режим.
  • Организиране на правилно рационално хранене.
  • Провеждане на ежедневен филтър.
  • Мерки за предпазване от заболявания и злополуки.
  • Оказване на спешна и неотложна медицинска помощ при нужда.

  Здравно-хигиенната дейност се реализира и с помощта на лекции, семинари и тренинги. В детската градина задължително се оборудва „спешен шкаф“ за оказване на неотложна медицинска долекарска помощ.

  За всяко дете се води лична здравно-профилактична карта, в която се отразява здравното състояние на детето.