Групи

 • Ясла

  Работата и организацията във връзка с отглеждане, възпитание и развитие на децата в яслените групи, се основават на традициите, практическия опит, съвременни постижения и образователни изисквания. Ранното предучилищно възпитание и обучение в ДГ № 36, се осъществява по програмната система „Аз съм в детската ясла” отговаряща на държавните образователни изисквания за детските ясли. Това е педагогическа система, която е съобразена с особеностите и интензивното психофизическо развитие на децата в ранното детство. Обучаващите ситуации имат регламентиран характер и се провеждат сутрин. Всяко дете притежава портфолио с индивидуални картони, в които е интегрирано образователното съдържание по образователните направления. По този начин, родителите имат възможност да проследят развитието на своето дете през учебната година . За контакт с родителите е предвиден и час за консултации с педагога.

   

   

 • Децата от 1 до 3 годишна възраст са разпределени в две яслени групи:

   

  • Първа ясла „Пеперуда“
  • Втора ясла „Калинка“
 • Детска градина

  Правилата ни са лесни, правят дните ни чудесни!

  • Ние сме приятели добри в учение и игри. Помагаме на всеки който има нужда. Не обиждаме другарче, делим болка чужда.
  • Думички вълшебни много зваем. Когато трябва да ги кажем не се маем: „добро утро” „довиждане”  „моля”   „благодаря”  „заповядай” „извинявай” Щом е нужно ги употребявай!
  • Пазим и подреждаме играчките и куклите красиви. Игрите ни с тях са толкова любими!
  • Растем ний здрави и щастливи в тоз дом чудесен. Ще станем умни, работливи – в училище ще влезнем с песен.
 • Децата от 3 до 5 годишна възраст са разпределени в четири групи по възрастов признак

  Първа възрастова група

  • Черешка
  • Малчовци

  Втора възрастова група

  • Гъбка
  • Топка
 • Подготвителни групи

  Децата от 5 годишна възраст са разпределени в две подготвителни групи:

  • Теменужки
  • Слънчице
 • Подготвителна група

  Водещи принцип в работата на учителите:

  • „Осигуряване на емоционална, социална и интелектуална основа за равен старт за всички деца.”
  • „Педагогическото взаимодействие - насочено към осигуряване на равен достъп за качествена предучилищна подготовка.”
  • Приоритетите за учители и родители са свързани с интересите, потребностите и переспективите за развитие на децата.
 • Групи

  • Палячо
  • Мечо

   

   

  Психолог

  Детска градина № 36 „Пеперуда” осигурява обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата съгласно Закона за предучилищното и училищното образование. В екипа от педагогически специалисти от учебната 2020/2021 год. има назначен специалист "психолог". Занимания се провеждат на територията на детската градина и са безплатни.

  Психологът в детската градина осъществява психологическа подкрепа за личностното развитие и формиране на социални компетентности за цялостна социализация на личността. Това включва индивидуална, групова и екипна работа с децата, учителите и родителите. Дейността на психолога е насочена към превенция и интервенция при затруднения в обучението на децата, взаимоотношенията в група, трудно поведение и личностно развитие.

  Психологът работи по изготвен и одобрен от директора Годишен план,който включва дейности за обща подкрепа за личностно развитие – превенция, диагностика и консултиране, и дейности за допълнителна подкрепа за личностно развитие – оценка на потребности и интервенции в областта на психичното, социалното и емоционалното развитие, и на обучението на децата.

  Дейностите на психолога в детската градина за обща подкрепа включват:

  1. Предоставяне на консултиране за дете или група в областта на психичното здраве, социалното развитие, емоционалното развитие и обучението; превенция на обучителни трудности чрез прилагане на програми за развитие на децата; идентифициране на деца с изявени дарби и насочването им към подходящи програми.
  2. Консултиране на ръководството на детската градина, на учители, родители или техни представители, на обществения съвет при изготвяне и прилагане на институционални политики и превенция на отпадането от образование, за справянето с тормоза и насилието, за екипната работа и за други планове и промени на институционално ниво.
  3. Разработване и прилагане на програми за групова работа с деца за развитие на социални и комуникативни умения, за превенция на зависимости и различни видове рискове.
  4. Посредничество при решаване на конфликти, възникващи в детската градина.
  5. Провеждане на тренинги с деца и с педагогическите специалисти.

  Дейностите на психолога за допълнителна подкрепа включват:

  1. Оценка на индивидуалните потребности на децата чрез използване на стандартизирани диагностични формални и неформални методи и процедури за изследване с цел определяне на функционирането на детето с ориентиране към подходящата подкрепа и приобщаване.
  2. Провеждане на интервюта, наблюдения, прилагане на въпросници, диагностични процедури с подходящи тестове и методики.
  3. Интервенции за допълнителна подкрепа за индивидуална и/или групова работа по случай с деца със специални образователни потребности, в риск, с хронични заболявания, с изявени дарби и координиране на подкрепата за личностно развитие в детската градина.
  4. Интервенции за подкрепа и консултиране на родители, учители и провеждане на тренинги.

  При работа с деца психологът извършва дейности като:

  1. Проучване и подпомагане на психичното развитие и здраве на децата.

  2.Съдейства за решаване на проблеми.

  1. Следи за нарушения и отклонения в интелектуалната,личностната и поведенческа сфера на децата.
  2. Проследява динамиката на социопсихическите отношения и взаимодействия в детските групи.
  3. Идентифицира и подпомага работата с надарени деца, както и работата с деца с интелектуален дефицит.
  4. Помага за интегриране и адаптиране на деца от различни етнически групи и деца в риск в детската градина.

  При работа с родителите психологът в детската градина съдейства при решаването на проблеми свързани с психо-педагогическото общуване между родители,учители и ръководство и насочва родителите на деца със задръжки и отклонения в психофизическото развитие за консултации с подходяши специалисти.

  Основни дейности в работата на психолога с учителите в детската градина са:

  1. Обща подкрепа при работа с деца със СОП.

  2.Подпомагане интеграцията на деца с обучителни трудности.

  1. Подпомагане адаптацията и социализацията на децата, които постъпват в детската градина.
  2. Психологът е в помощ при идентифициране на индивидуалните възможности, интереси и способности на децата и работи по оптимизиране на връзката дете-учител.
  3. Подпомага преодоляването на стреса в учителската професия.
  4. Повишава личностновия потенциал на учителя, неговата самооценка, мотивация, подобрява работата в екип и стимулира творческото мислене.

   

  РАБОТНО ВРЕМЕ

  психолог

  ПОНДЕЛЕНИК                     ВТОРНИК                           СРЯДА              ЧЕТВЪРТЪК               ПЕТЪК

  7.30 – 15.30                  10.00 – 18.00                    7.30 – 15.30            10.00 – 18.00         7.30 – 15.30

   

  • Приемно време за консултации с родители: по предварителна заявка